29.jpg

名称:The Surge 2

版本:v1.0-v20190927+

30.png

Num 1 – 无限健康
Num 2 – 无限电池
Num 3 – 无限耐力
Num 4 – 无元素损坏/阴性状态
Num 5 – 无限无人机弹药
Num 6 – 编辑技术废料
Num 7 – 编辑电平/最大功率
Num 8 – 获取所有组件
Num 9 – 忽略设备升级要求
Num 0 – 超级伤害/一击杀
Ctrl+Num 1 – 技术废料乘数
Ctrl+Num 2 – 伤害乘数
Ctrl+Num 3 – 设定游戏速度


注:

1、”编辑科技碎片 “和 “编辑核心等级/能力上限”: 如果你在菜单或医疗舱中激活这些选项,你需要退出菜单/医疗舱,它们才会发挥作用。
2、”获取所有组件”: 打开库存中的组件标签,你将立即获得所有组件x99。
3、”无视装备升级要求”: 激活后,即使你没有所需的材料,你也可以升级装备。
4、”无限的无人机弹药 “在无人机弹药减少时生效。