7.jpg

名称:Tokyo Ghoul: re Call to Exist

版本:v1.0+

8.png

Num 1 – 无限健康
Num 2 – 队友无限健康
Num 3 – 无限耐力
Num 4 – Max Awaken Gauge
Num 5 – 无限觉醒持续时间
Num 6 – 无限弹药/手榴弹/消耗品
Num 7 – 无法重新加载
Num 8 – 设置游戏速度
Num 9 – SSS评级/Mega Exp
Num 0 – 一击杀


注:

  1. “无限弹药/手榴弹/消耗品”在弹药/手榴弹/消耗品数量减少时生效。
  2. “SSS等级/超级经验”在杀死敌人时生效,完成关卡后您将获得大量经验。