23.png

名称:Bullet Girls Phantasia

版本:v1.0

24.png

Num 1 – 无限健康
Num 2 – Max S.O.D.标准
Num 3 – 无限弹药/无重装
Num 4 – 冷冻钻井计时器
Num 5 – 编辑金钱
Num 6 – 无限经验
Num 7 – Exp乘数
Num 8 – 设置游戏速度
Num 9 – 钻孔:最高得分
Num 0 – 钻孔:Max Good Bar
Num. – 钻孔:Max Bad Bar
Num + – 钻孔:没有冷却时间


注:

  1. “编辑资金”:激活此选项,然后更改菜单以查看价值变化。
  2. “无限经验”在任务结束时生效(不管你是否完成了任务)。
  3. “钻孔:最大分数”和“钻孔:最大好条”和“钻孔:最大坏条”在分数/好/坏条值更新时生效。