35.png

名称:Mafia II: Definitive Edition

版本:v1.0+

36.png

Num 1 – 无限健康
Num 2 – 无限弹药
Num 3 – 没有重新加载/无限手榴弹
Num 4 – 超级准确度
Num 5 – 无后坐力
Num 6 – 快速射击
Num 7 – 敌人无法射击
Num 8 – 超级速度
Num 9 – 慢动作
Num 0 – 一击杀
Ctrl+Num 1 – 编辑货币
Ctrl+Num 2 – 不想要


注:

  1. “无限生命值”:生命值可能仍会降低,但不会降低到 0。
  2. “无限弹药”在重新装填弹药时生效。
  3. “无装填/无限手榴弹”在射击或使用手榴弹时生效,其值不会降低。
  4. “编辑货币”在打开地图时生效。
  5. “不想要”:如果你在被警察通缉后激活这个选项,你需要逃离警察才能清除通缉状态。