21.png

名称:Griftlands

版本:Early Access

22.png

Num 1 – 右键点按设备:恢复健康
Num 2 – 无限动作点
Num 3 – 编辑货币
Num 4 – 设置游戏速度
Num 5 – 右键单击单元:空健康


注:

  1. “编辑货币”在货币价值刷新(更改位置、与人交谈等)时生效。
  2. “右键单位:恢复生命值”和“右键单位:空生命值”:右键点击单位调出统计菜单,然后激活这些选项。请注意,运行状况值不会立即更新,请等待下一轮看到值更改。