23.png

名称:Pathfinder: Kingmaker

版本:v1.0-v2.1.5+

24.png

Num 1 – 无限健康
Num 2 – 无限项目
Num 3 – 零重量
Num 4 – 无限金
Num 5 – 无限Exp
Num 6 – 无限技能点
Num 7 – 设置游戏速度
Num 8 – 禁用战争迷雾
Num 0 – 超级伤害/一击杀
Ctrl+Num 1 – 最大强度
Ctrl+Num 2 – 最大灵巧度
Ctrl+Num 3 – Max 宪法
Ctrl+Num 4 – Max Intelligence
Ctrl+Num 5 – 最大智慧
Ctrl+Num 6 – Max Charisma
F1 – Exp乘数


注:

  1. “无限金币”在您打开库存时生效。
  2. “无限经验”在您获得经验值时生效。
  3. “无限技能点数”:消耗技能点数时生效。注意:仅在技能等级提升菜单中激活此选项,否则将跳过技能等级提升。
  4. 最大 xxx 属性选项是临时的,停用这些选项后属性将恢复正常。