41.jpg

名称:Neon Abyss

版本: v1.1-v1.3.4+

11111.png

Num 1 – 无限HP
Num 2 – 无懈可击/忽略命中
Num 3 – 无限盔甲
Num 4 – 无限水晶/MP
Num 5 – 无法重新加载
Num 6 – 技能无冷却
Num 7 – 孵化总是成功
Num 8 – 忽略炸弹/始终可以使用炸弹
Num 9 – 忽略按键/可以始终解锁
Num 0 – 无限跳跃
Num . – 一击杀
Ctrl+Num 1 – 无限金钱
Ctrl+Num 2 – 货币乘数
Ctrl+Num 3 – 编辑升级积分
Ctrl+Num 4 – 设置移动速度
Ctrl+Num 5 – 设置游戏速度
Ctrl+Num 6 – 快速射击


注:

  1. “无限生命值”在生命值下降时生效。
  2. “无限护甲”在护甲掉落时生效。
  3. “无限水晶/MP”在使用技能时生效。
  4. “无限金钱”在捡钱时生效。
  5. “技能无冷却时间”:激活后,您可以忽略冷却时间,在冷却时间时使用技能。