31.jpg

名称:Street Fighter V: Champion Edition

版本:v1.0-v6.0+

32.png

Num 1 – 无限健康
Num 2 – Max EX Gauge
Num 3 – Max V-Trigger仪表
Num 4 – 无限V触发持续时间
Num 5 – 永不眩晕
Num 6 – Max组合
Num 7 – 空对手的EX
Num 8 – 空对手的V-Trigger
Num 9 – 一击晕
Num 0 – 一击杀
Ctrl+Num 1 – 无限分
Ctrl+Num 2 – 冻结计时器
Ctrl+Num 3 – 超级速度
Ctrl+Num 4 – 慢动作


注:

  1. 所有正向选项(无限生命值、最大EX计等)对玩家都有影响,所有负选项(一击击杀、一击眩晕等)对AI有影响。
  2. “无限分数”在分数增加时生效。此选项仅适用于生存模式。
  3. “一击必杀”:请注意,如果在战斗开始前激活此选项,它也会清空玩家的生命值,除非“无限生命值”也被激活。