13.png

名称:Immortals Fenyx Rising

版本:v1.0.2-v1.3.0+

14.png

Num 1 – 上帝模式/忽略命中
Num 2 – 无限健康
Num 3 – 无限耐力
Num 4 – 即时弓形充电
Num 5 – 无限箭头
Num 6 – 隐身模式
Num 7 – 设置游戏速度
Num 8 – 超级跳跃
Num 9 – 一击晕
Num 0 – 超级伤害/一击杀
Num . – 伤害乘数
Ctrl+Num 1 – 无限资源
Ctrl+Num 2 – 传送到固定位置


注:

  1. “无限资源”在您打开物品栏菜单或类似菜单时生效。它仅适用于您已经拥有的资源(资源数量必须大于 0)。
  2. “超级跳跃”:激活后,只要按住跳跃按钮就可以上升,然后松开跳跃按钮下降。您可能会受到跌倒伤害,使用上帝模式或无限生命值来防止死亡。
  3. “传送到固定位置”:如果您在游泳/跳跃/飞行/攀爬或远视模式下固定位置,则需要站在陆地上或退出远视模式,然后它才会传送您。
  4. “传送到固定位置”:请注意,当你在战斗中或金库中时,它不会传送你。