3.jpg

名称:Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix

版本:v1.0+

4.png

Num 1 – 上帝模式/忽略点击
Num 2 – 无限聚焦
Num 3 – Max D-Link Gauge
Num 4 – 无限D-Link持续时间
Num 5 – 命令规乘数
Num 6 – 命令甲板即时冷却
Num 7 – 无限项目使用
Num 8 – 编辑Munny
Num 9 – 设置游戏速度
Num 0 – 一击杀戮
Num . – 伤害乘数
Ctrl+Num 1 – 无限经验
Ctrl+Num 2 – Exp乘数
Ctrl+Num 3 – 无限命令甲板 Exp


注:

  1. “无限经验”和“经验乘数”也适用于命令甲板。
  2. “无限经验”、“无限命令卡组经验”:获得经验时生效。