43.jpg

名称:Devil Slayer – Raksasi

版本:v1.0+

44.png

Num 1 – 无限HP
Num 2 – 无限耐力
Num 3 – 无限MP
Num 4 – 无限精神盔甲
Num 5 – 无限金
Num 6 – 黄金乘数
Num 7 – 无限灵魂
Num 8 – 灵魂乘数
Num 9 – 无限键
Num 0 – 设置游戏速度


注:

  1. “无限HP”:受到伤害时生效。
  2. “无限 MP”:当 MP 值更改时生效。
  3. “无限精神铠甲”:受到伤害时生效。
  4. “无限金币”:要求至少拥有1金币,金币价值变化时生效。
  5. “黄金乘数”:要求至少拥有 1 个金币。
  6. “无限灵魂”:要求至少拥有1个灵魂,当灵魂值发生变化时生效。
  7. “灵魂倍增器”:需要至少拥有1个灵魂。
  8. “无限键”:要求至少拥有 1 个键,在键值更改时生效。