33.jpg

名称:Metro Exodus

版本:Original/Enhanced Edition v1.0-v2.0+

34.png

Num 1 – 无限健康
Num 2 – 无限弹药
Num 3 – 无需重新加载
Num 4 – 武器无过热
Num 5 – 最大防毒面具计时器
Num 6 – 最大过滤器计时器
Num 7 – 无限Medkits
Num 8 – 无限投掷物
Num 9 – 设置游戏速度
Num 0 – 一击杀戮


注:

  1. “无限弹药”在重新装填弹药时生效。
  2. “无限医疗包”在使用医疗包时生效。