7.png

名称:Astria Ascending

版本:v1.0+

8.png

Num 1 – 无限HP
Num 2 – 无限MP
Num 3 – 无限CB
Num 4 – 100% 下降率
Num 0 – 超级伤害/一击杀
Num . – 伤害乘数
Ctrl+Num 1 – 编辑金钱/美元
Ctrl+Num 2 – 货币乘数
Ctrl+Num 3 – 无限XP
Ctrl+Num 4 – XP乘数
Ctrl+Num 5 – 编辑SP
Ctrl+Num 6 – SP乘数
Ctrl+Num 7 – 编辑消耗品
Ctrl+Num 8 – 无限统计球体
Ctrl+Num 9 – 设置游戏速度


注:

  1. “无限经验值”:获得经验值时生效。
  2. “编辑耗材”:打开项目菜单时生效。
  3. “无限统计球体”:打开提升树菜单时生效。