19.png

名称:Stoneshard

版本:v0.6.1.5-v0.7.0+

20.png

Num 3 – 最大身体部位状况
Num 4 – 没有饥饿
Num 5 – 没有口渴
Num 6 – 零中毒
Num 7 – 零疼痛
Num 8 – 最大士气
Num 9 – 最大理智
Num 0 – 设置游戏速度
Ctrl+Num 1 – 编辑强度
Ctrl+Num 2 – 编辑敏捷性
Ctrl+Num 3 – 编辑感知
Ctrl+Num 4 – 编辑活力
Ctrl+Num 5 – 编辑意志力
Ctrl+Num 6 – 编辑EXP
Ctrl+Num 7 – 编辑SP
Ctrl+Num 8 – 编辑AP


注:

  1. 编辑角色属性后,您需要手动升级一次属性才能更新角色属性。
  2. “编辑感知”:请注意,此属性会影响某些技能/魔法的范围。设置得太高可能会导致游戏延迟。