13.jpg

名称:Mortal Shell

版本:v1.0-Build.08.25.21+

14.png

Num 1 – 上帝模式/忽略命中
Num 2 – 无限健康
Num 3 – 无限耐力
Num 4 – 无限解析
Num 5 – 最高韧性/不会硬直
Num 6 – 硬化无冷却时间
Num 7 – 设置游戏速度
Num 8 – 设置移动速度
Num 9 – 无限物品
Num 0 – 超级伤害/一击杀
Num . – 伤害乘数
Num + – 防御乘数
Num  – – 耐力乘数
Ctrl+Num 1 – 无限焦油
Ctrl+Num 2 – 焦油乘数
Ctrl+Num 3 – 敌人总是一瞥


注:

  1. “强化无冷却时间”:激活后,您可以随时使用强化,即使在冷却期间也是如此。
  2. “无限焦油”:击杀敌人时生效。你会获得大量的焦油。
  3. “防御倍数”:请注意,此选项不会改变角色的属性,而是减少您受到的伤害(即 2 倍防御倍数将伤害降低到 1/2)。