43.jpg

名称:Chorus

版本:v1.0+

44.png

Num 1 – 无限健康
Num 2 – 无限盾牌
Num 3 – 无限能量
Num 4 – 加特林枪没有过热
Num 5 – 激光即时冷却
Num 6 – 扫描即时冷却时间
Num 7 – 无限信用
Num 8 – 信用乘数
Num 9 – 设置玩家速度
Num 0 – 一击杀
Num . – 伤害乘数
Num + – 设置游戏速度


注:

  1. “无限积分”:在您获得或使用积分时生效。
  2. “信用乘数”:请注意,显示收益金额不受影响,但您获得的实际信用金额会成倍增加。