Death’s Gambit: Afterlife - Gematsu

名称:Death’s Gambit: Afterlife

版本:v1.0.5-v1.2.4+

Num 1 – 无限健康
Num 2 – 编辑最大健康
Num 3 – 无限耐力
Num 4 – 编辑体力上限
Num 5 – 无限灵魂能量
Num 6 – 技能即时冷却
Num 7 – 编辑精髓
Num 8 – 编辑人才积分
Num 9 – 设置游戏速度
Num 0 – 超级伤害/一击杀
Num . – 伤害乘数


注:

  1. “超级伤害/一击必杀”、“伤害倍数”:这些选项将暂时改变玩家的伤害倍数属性。如果要恢复属性,禁用它们,然后攻击一次,伤害倍数将重置为1。
  2. 该训练器仅适用于“死亡策略:来世”,它不支持较旧的游戏版本(没有来世扩展的版本)。

下载:

Deaths Gambit Afterlife v1.0.5-v1.2.4 Plus 11 Trainer