1.jpg

名称:Earth Defense Force 5

版本:v1.0+

1.png

Num 1 – 无限健康/盔甲
Num 2 – 无限弹药/无重装
Num 3 – 快速射击
Num 4 – 即时充电射击
Num 5 – 无限翼能量
Num 6 – 无限车辆健康/盔甲
Num 7 – 快速车辆下降冷却
Num 8 – 捡起所有战车
主页 – 禁用所有

 


注:

1、”无限子弹/无重装弹 “只适用于有1种以上弹药的武器。它也可以对燃料和其他相关数据起作用。
2、”载具投放快速冷却 “会非常快地填满车辆重装表,但你需要等到车辆被掉落并且烟雾信号消失后才能调用另一辆车。
3、当 “拾取全图所有战利品 “被激活时,你可以自动拾取地图上的所有战利品。