11.png

名称:ONINAKI

版本:v1.0-v1.0.2+

1.png

Num 1 – 无限HP
Num 2 – Max清单仪表
Num 3 – 技能即时冷却
Num 4 – 无限药水
Num 5 – 超级速度(移动速度)
Num 6 – 超级速度(游戏速度)
Num 7 – 学习没有石头的技能
Num 8 – 隐身模式
Num 9 – 随时随地保存
Num 0 – 超级伤害/一击杀
Num + – 无限Exp
F1/F2/F3/F4 – 2/4/8/16x Exp
主页 – 全部禁用


注:

1、”无限经验 “在你获得经验时生效。
2、”学习技能无需鬼魂”,即使你没有任何石头,也可以学习技能。
3、”隐身模式”,如果某些敌人没有看到你,他们可能不会出现。如果是这种情况,你需要暂时禁用这个选项。
4、”随时存档”,当这个选项被激活时,保存选项将始终出现在菜单中。