11.jpg

名称:Wolfenstein: Youngblood

版本:v1.0-v1.0.5+

1.png

Num 1 – 无限健康
Num 2 – 无限盾牌
Num 3 – 无限弹药
Num 4 – 无需重新加载
Num 5 – 超级精度
Num 6 – 无后坐力
Num 7 – 无限隐形持续时间
Num 8 – 无限银币
Num 9 – 无限技能点
Num 0 – 隐形模式
Num + – 超级速度
Num – – 慢动作
PageUp – 无限双跳
PageDown – 一击杀
F1/F2/F3/F4 – 2/4/8/16x EXP
F5/F6/F7/F8 – 2/4/8/16x银币
主页 – 禁用所有


注:

1、”无限生命 “和 “无限护甲”,当你受到伤害时,你的生命/护甲将设置为9999。
2、”无限弹药 “在你装填弹药时生效,你的弹药将设置为900+。
3、敌人的等级是基于玩家的等级,所以不建议在使用EXP乘数选项时将等级提升得太高。
4、”无限银币 “和银币乘数选项在你拾取地上的银币时生效。