49.jpg

名称:Narcos: Rise of the Cartels

版本:v1.0+

50.png

Num 1 – 无限健康
Num 2 – 无限运动
Num 3 – 无限动作
Num 4 – 无限弹药
Num 5 – 免费招募
Num 6 – 编辑金钱
Num 7 – 编辑技能点
Num 8 – 设置游戏速度
Num 9 – 敌人无法移动
Num 0 – 一击杀戮


注:

  1. “无限移动”和“无限动作”:如果要结束一个回合,则必须禁用这两个选项,否则您可能会卡在回合中间。
  2. “编辑金钱”、“编辑技能点数”:激活后,切换菜单以查看值的变化。
  3. “敌人不能移动”:激活后,大多数情况下敌人不会移动/行动,但偶尔他们可能会移动或攻击(例如,如果你走到敌人面前,他们可能会攻击你)。