47.png

名称:HITMAN 2

版本:v2.10-v2.72.0+

48.png

Num 1 – 无限健康
Num 2 – 无限弹药
Num 3 – 无需重新加载
Num 4 – 超级精度
Num 5 – 无后坐力
Num 6 – 快速射击
Num 7 – 果酱敌人武器
Num 8 – 超级速度
Num 9 – 慢动作
Num 0 – 一击杀戮
Num. – 隐形模式


注:

  1. “无限弹药”在重新装填时生效。
  2. “隐身模式”:如果您在激活此选项之前已经在战斗中,则需要退出战斗才能获得隐身效果。请注意,在隐身模式下,您可能无法接受某些挑战,当您想进行挑战时,请禁用此选项。