31.jpg

名称:Monster Train

版本: v1.0

32.png

Num 1 – 无限 Pyre 健康
Num 2 – 无限余烬
Num 3 – 无限单位健康
Num 4 – 超级伤害/一击杀
Num 5 – 伤害乘数
Num 6 – 无限黄金
Num 7 – 黄金乘数


注:

  1. “无限柴堆生命值”在柴堆受到伤害时生效。
  2. “无限金币”在您获得或花费金币时生效。