27.png

名称:Soulcalibur VI

版本:v1.0-v2.25+

28.png

Num 1 – 无限健康
Num 2 – Max Soul Gauge
Num 3 – 无限灵魂充电持续时间
Num 4 – 超速
Num 5 – 慢动作
Num 6 – 街机:冻结阶段时间
Num 7 – 空对手的灵魂计
Num 0 – 一击杀
Ctrl+Num 1 – 无限灵魂点
Ctrl+Num 2 – 使命:无限金钱
Ctrl+Num 3 – 任务:Infinite Exp
Ctrl+Num 4 – 任务:无限风格点


注:

  1. “无限灵魂点数”在灵魂点数增加/减少时生效。
  2. “任务:无限金钱”和“任务:无限经验”在更改菜单或战斗后生效。
  3. “任务:无限风格点数”在战斗后生效。