29.jpg

名称:Everspace

版本:v1.0-v1.3.5+ 64 bit

30.png

Num 1 – 无限健康
Num 2 – 无限盾牌
Num 3 – 无限能量
Num 4 – 无限导弹
Num 5 – 无限消耗品
Num 6 – 无限燃料
Num 7 – 无限设备效果持续时间
Num 8 – 设备效果无冷却时间
Num 9 – One Hit Destroy Shield
Num 0 – 一击杀
Ctrl+Num 1 – 无限金钱
Ctrl+Num 2 – 无限资源
Ctrl+Num 3 – 没有制作要求
Ctrl+Num 4 – 导弹没有冷却/快速射击
Ctrl+Num 5 – 力量跳跃
Ctrl+Num 6 – 货币乘数


注:

  1. “无限金钱”在获得金钱时生效。
  2. “无制作要求”:请注意,当您输入有商人的新位置时,您需要禁用此选项,否则游戏将崩溃(您不会丢失进度)。
  3. “强制跳跃”:每当你受到伤害时,你会自动跳到下一个位置,也适用于跳跃被抑制的位置。