19.png

名称:Trials of Mana

版本:v1.0-v20201014+

20.png

Num 1 – 无限HP
Num 2 – 无限MP
Num 3 – 无限SP
Num 4 – 无限Exp
Num 5 – 无限训练点
Num 6 – 编辑货币
Num 7 – 设置游戏速度
Num 0 – 超级伤害/一击杀


注:

  1. “无限训练点数”进入训练菜单,查看数值变化。注意 升级或加载保存文件时,训练点数可能会重置为正常或0,您可以再次使用此选项来获取训练点数。