17.png

名称:Crown Trick

版本:v1.0+

18.png

Num 1 – 无敌
Num 2 – 无限MP/无MP消耗
Num 3-无技能冷却
Num 4 – 无限眨眼
Num 5 – 无限弹药
Num 6 – 无限项目/项目不会减少
Num 7 – 老虎机:获得所有奖励
Num 8 – 无限黄金
Num 9 – 无限灵魂碎片
Num 0 – 超级伤害/一击杀
Ctrl+Num 1 – 黄金乘数
Ctrl+Num 2 – 灵魂碎片乘数
Ctrl+Num 3 – 伤害乘数
Ctrl+Num 4 – 设置游戏速度


注:

  1. “无敌”:激活后,敌人和陷阱不会对玩家造成伤害,但如果你从地图上掉下来,你会受到伤害。
  2. “无技能冷却时间”:使用技能前激活。
  3. “无限金币”和“无限灵魂碎片”在您获得或花费金币/灵魂碎片时生效。