Yakuza 4 Remastered 的图像结果

名称:Yakuza 4 Remastered

版本:v1.0+

Num 1 – 上帝模式/忽略命中
Num 2 – 无限健康
Num 3 – 最大热量计
Num 4 – 无限武器使用
Num 5 – 编辑货币
Num 6 – Infinite Exp
Num 7 – Exp乘数
Num 8 – 编辑灵魂点
Num 9 – 设置游戏速度
Num 0 – 一击杀
Ctrl+Num 1 – 忽略武器改装要求


注:

  1. “上帝模式/忽略命中”:这将忽略大多数命中,除了抓取和远程武器攻击。
  2. “忽略武器改装要求”:激活后,即使您没有材料,也可以改装武器。
  3. “无限武器使用”:请注意,这也会锁定可破坏物体的生命值,如果您需要摧毁障碍物,则需要关闭此选项。

下载:

Yakuza 4 Remastered v1.0 Plus 11 Trainer