37.jpg

名称:DIRT 5

版本:v1.0-v20210805+

38.png

Num 1 – 冻结人工智能车辆
Num 2 – 重置计时器
Num 3 – 最大得分
Num 4 – 编辑金钱
Num 5 – 金钱乘数
Num 6 – 无限XP
Num 7 – XP乘数
Num 8 – 解锁所有车辆和物品
Num 9 – 设置游戏速度


注:

  1. “无限经验值”在获得经验值时生效。
  2. “最高分”在您获得分数时生效。
  3. “解锁所有车辆和物品”:临时解锁游戏中的所有内容。对于可购买的物品,此选项解锁了购买要求,您仍然需要购买该物品才能使用它。