39.png

名称:Curse of the Dead Gods

版本:v1.0-v1.24.4.4+

40.png

Num 1 – 上帝模式/忽略命中
Num 2 – 无限健康
Num 3 – 无限耐力
Num 4 – 零腐败
Num 5 – 冻结贪婪杀死计时器
Num 6 – 编辑金色
Num 7 – 编辑头骨
Num 8 – 编辑玉戒指
Num 9 – 编辑血徽
Num 0 – 超级伤害/一击杀
Num . – 伤害乘数
Ctrl+Num 1 – 编辑最大运行状况
Ctrl+Num 2 – 编辑Max耐力
Ctrl+Num 3 – 黄金乘数
Ctrl+Num 4 – 设置游戏速度


注:

  1. “无限生命值”、“编辑最大生命值”:当生命值更改/更新时生效。
  2. “零损坏”:当损坏值更改/更新时生效。