25.jpg

名称:Psychonauts 2

版本:v1.0-v20210826+

26.png

Num 1 – 无限健康
Num 2 – 技能即时冷却
Num 3 – 无限跳跃
Num 4 – 设置游戏速度
Num 5 – 设置玩家速度
Num 6 – 设置跳跃高度
Num 7 – 一击杀
Num 8 – 损坏倍增器
Ctrl+Num 1 – 编辑Psi Pops
Ctrl+Num 2 – 编辑梦幻绒毛
Ctrl+Num 3 – 编辑Psi核心
Ctrl+Num 4 – 编辑Psi卡
Ctrl+Num 5 – 编辑Psitanium
Ctrl+Num 6 – 编辑电源箱键
Ctrl+Num 7 – 编辑实习生学分

 


注:

  1. “无限生命值”:当你受到敌人攻击的伤害时,你的生命值会恢复到最大值。请注意,您仍然会受到陷阱和环境的伤害。
  2. “编辑补给箱钥匙”:您需要至少拥有一个补给箱钥匙才能使用。
  3. “编辑实习生学分”:您需要至少拥有一个实习生学分才能正常工作。