41.png

名称:Ancestors: The Humankind Odyssey

版本:v1.0-v1.3+

42.png

Num 1 – 无限健康
Num 2 – 无限耐力
Num 3 – 即时愈合伤口
Num 4 – 即时治愈毒药
Num 5 – 无所畏惧
Num 6 – 不饿
Num 7 – 不渴
Num 8 – 无疲劳
Num 9 – 设置游戏速度
Num 0 – 忽略热/冷效果
Ctrl+Num 1 – 无限加固点
Ctrl+Num 2 – 可以随时更改生成
Ctrl+Num 3 – 无限神经元能量


注:

  1. “无限健康”不会将您从即时/脚本死亡中拯救出来(例如被老虎袭击,或从极高处坠落)
  2. “瞬间治愈伤口”和“瞬间治愈毒药”,你需要走一步才能生效。
  3. “不饿”、“不渴”和“不疲劳”,如果您在激活这些选项之前已经处于饥饿/口渴/疲劳状态,您仍然需要吃/喝/睡以消除负面影响。